2605. பேதியாது நிமிர் பேத உருவம் பிறழ்கிலா ஓதி ஓதி உணருந்தொறும் உணர்ச்சி உதவும் வேதம் வேதியர் விரிஞ்சன்முதலோர் தரெிகிலா ஆதி நாதர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு அரோ.  

Previous          Next