3801. கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தருவும் என்ன, உண்ணிய நல்கும் செல்வம் உறுநறும் சோலை, ஞாலம் எண்ணிய இன்பம் அன்றித் துன்பங்கள் இல்லையான புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும் துறக்கமே போன்றது அன்றே! 1 3802. அன்னது ஆம் இருக்கை நண்ணி, ஆண்டு நின்று, அளவு இல் காலம் தன்னையே நினைந்து நோற்கும் சவரியைத் தலைப்பட்டு, அன்னாட்கு இன் அருளித் “தீது இன்று இருந்தனை போலும்? “ என்றான், முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான். 2 3803. ஆண்டு, அவள் அன்பின் ஏத்தி, அழுது இழி அருவிக் கண்ணள், “மாண்டது என் மாயப் பாசம்! வந்தது வரம்பு இல் காலம் பூண்ட மா தவத்தின் செல்வம்! போயது பிறவி! ‘‘ என்பாள், வேண்டிய கொணர்ந்து நல்க, விருந்து செய்து இருந்த வேலை. 3 3804. “ஈசனும், கமலத் தோனும், இமையவர் யாரும், எந்தை! வாசவன் தானும் ஈண்டு வந்தனர், மகிழ்ந்து நோக்கி, ‘ஆசு அறு தவத்திற்கு எல்லை அணுகியது; இராமற்கு ஆய பூசனை விரும்பி, எம்பால் போதுதி ‘என்று போனார். ‘‘ 4 3805. “இருந்தனென், எந்தை! நீ ஈண்டு எய்துதி என்னும் தன்மை பொருந்திட; இன்றுதான் என் புண்ணியம் பூத்தது ‘‘ என்ற அருந் தவத்து அரசி தன்னை அன்பு உற நோக்கி, “எங்கள் வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய், அம்மனை! வாழி! ‘‘ என்றான். 5 3806. அனகனும் இளைய கோவும் அன்று அவண் உறைந்த பின்றை, வினை அறு நோன்பினாளும் மெய்ம்மையின் நோக்கி, வெய்ய துனை பரித் தேரோன் மைந்தன் இருந்த அத் துளக்கு இல் குன்றம் நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள். 6 3807. வீட்டினுக்கு அமைவது ஆன மெய்ந்நெறி வெளியிற்று ஆகக் காட்டுறும் அறிஞர் என்ன, அன்னவள் கழறிற்று எல்லாம் கேட்டனன் என்ப மன்னோ, கேள்வியால் செவிகள் முற்றும் தோட்டவர் உணர்வின் உண்ணும் அமுதத்தின் சுவையாய் நின்றான். 7 3808. பின், அவள் உழந்து பெற்ற யோகத்தின் பெற்றியாலே தன் உடல் துறந்து, வானம் தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள்; அன்னது கண்ட வீரர் அதிசயம் அளவு இன்று எய்திப் பொன் அடிக் கழல்கள் ஆர்ப்பப் புகன்ற மா நெறியில் போனார். 8 3809. தண் எனும் கானும் குன்றும் நதிகளும் தவிரப் போனார், மண் இடை வைகல் தோறும் வரம்பு இலா மாக்கள் ஆடக் கண்ணிய வினைகள் என்னும் கட்டு அழல் கதுவலாலே புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார். 9 3810. மூன்று உரு எனக் குணம் மும்மை ஆம் முதல் தோன்று உரு எவையும் அம்முதல; சொல்லுதற்கு ஏன்ற உரு அமைந்தவும் இடையில் நின்றவும் ஊன்று உரு உணர்வினுக்கு உணர்வும் ஆயினான். 10  

Previous          Next