11. நடையில் நின்று உயர் நாயகன் தோற்றத்தின் இடை நிகழ்ந்த இராம அவதாரப் பேர்த் தொடை நிரம்பிய தோம் அறு மாக்கதை சடையன் வெண்ணெய் நல்லூர் வயின் தந்ததே.  

Previous          Next