4847. அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு எனப் பூதம் ஐந்தும் விலங்கிய விகாரப் பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் கலங்குவது எவரைக் கண்டால், ‘ அவர் என்ப, கைவில் ஏந்தி இலங்கையில் பொருதார் அன்றே, மறைகளுக்கு இறுதி ஆவார்!  

Previous          Next