6186. ஒன்றே என்னின் ஒன்று ஏ ஆம், பல என்று உரைக்கின் பல ஏ ஆம், அன்றே என்னின் அன்றேயாம், ஆமே என்னின் ஆம் ஏ ஆம், இன்றே என்னின் இன்றேயாம், உளது என்று உரைக்கில் உளதேயாம், நன்றே நம்பி குடிவாழ்க்கை! நமக்கு இங்கு என் ஓ! பிழைப்பு? அம்மா!  

Previous          Next