பாயிரம்

கடவுள் வாழ்த்து
அவையடக்கம்
நூல் வரலாறு
காவியம் பிறந்த களம்

 

பால காண்டம்

ஆற்றுப் படலம்
 நாட்டுப் படலம்
 நகரப் படலம்
 அரசியற் படலம்
 திரு அவதாரப் படலம்
 கையடைப் படலம்
 தாடகை வதைப் படலம்
 வேள்விப் படலம்
 அகலிகைப் படலம்
 மிதிலைக் காட்சிப் படலம்
 குலமுறை கிளத்து படலம்
 கார்முகப் படலம்
 எழுச்சிப் படலம்
 வரைக்காட்சிப் படலம்
 பூக் கொய் படலம்
 நீர் விளையாட்டுப் படலம்
 உண்டாட்டுப் படலம்
 எதிர்கொள் படலம்
 உலாவியற் படலம்
 கோலங் காண் படலம்
 கடிமணப் படலம்
 பரசுராமப் படலம்

 


அயோத்தியா காண்டம்

கடவுள் வாழ்த்து
 மந்திரப் படலம்
 மந்தரை சூழ்ச்சிப் படலம்
 கைகேயி சூழ்வினைப் படலம்
 நகர் நீங்கு படலம்
 தைலம் ஆட்டு படலம்
 கங்கைப் படலம்
 வனம் புகு படலம்
 சித்திரகூடப் படலம்
 பள்ளிபடைப் படலம்
 ஆறு செல் படலம்
 கங்கை காண் படலம்
 திருவடி சூட்டு படலம்

 


ஆரணிய காண்டம்

கடவுள் வாழ்த்து
 விராதன் வதைப் படலம்
 சரபங்கன் பிறப்பு நீங்கு படலம்
 அகத்தியப் படலம்
 சடாயு காண் படலம்
 சூர்ப்பணகைப் படலம்
 கரன் வதைப் படலம்
 மாரீசன் வதைப் படலம்
 சடாயு உயிர் நீத்த படலம்
 அயோமுகிப் படலம்
 கவந்தன் வதைப் படலம்
 சவரி பிறப்பு நீங்கு படலம்

 


கிட்கிந்தா காண்டம்

பம்பை வாவிப் படலம்
 அனுமப் படலம்
 நட்புக் கோட் படலம்
 மராமரப் படலம்
 துந்துபிப் படலம்
 கலன் காண் படலம்
 வாலி வதைப் படலம்
 அரசியற் படலம்
 கார்காலப் படலம்
 கிட்கிந்தைப் படலம்
 தானை காண் படலம்
 நாட விட்ட படலம்
 பிலம் புக்கு நீங்கு படலம்
 ஆறு செல் படலம்
 சம்பாதிப் படலம்
 மயேந்திரப் படலம்

 


சுந்தர காண்டம்

கடவுள் வாழ்த்து படலம்
 கடல் தாவு படலம்
 ஊர் தேடு படலம்
 காட்சிப் படலம்
 உருக் காட்டு படலம்
 சூடாமணிப் படலம்
 பொழில் இறுத்த படலம்
 கிங்கரர் வதைப் படலம்
 சம்புமாலி வதைப் படலம்
 பஞ்ச சேனாபதிகள் வதைப் படலம்
 அக்ககுமாரன் வதைப் படலம்
 பாசப் படலம்
 பிணி வீட்டு படலம்
 இலங்கை எரியூட்டு படலம்
 திருவடி தொழுத படலம்

 


யுத்த காண்டம்

கடவுள் வாழ்த்து
 கடல் காண் படலம்
 இராவணன் மந்திரப் படலம்
 இரணியன் வதைப் படலம்
 வீடணன் அடைக்கலப் படலம்
 இலங்கை வேள்விப் படலம்
 வருணனை வழி வேண்டு படலம்
 சேது பந்தனப் படலம்
 ஒற்றுக் கேள்விப் படலம்
 இலங்கை காண் படலம்
 இராவணன் வானரத் தானை காண் படலம்
 மகுட பங்கப் படலம்
 அணி வகுப்புப் படலம்
 அங்கதன் தூதுப் படலம்
 முதற் போர் புரி படலம்
 கும்பகருணன் வதைப் படலம்
 மாயா சனகப் படலம்
 அதிகாயன் வதைப் படலம்
 நாகபாசப் படலம்
 படைத் தலைவர் வதைப் படலம்
 மகரக் கண்ணன் வதைப் படலம்
 பிரமாத்திரப் படலம்
 சீதை களம் காண் படலம்
 மருத்து மலைப் படலம்
 களியாட்டுப் படலம்
 மாயா சீதைப் படலம்
 நிகும்பலை யாகப் படலம்
 இந்திரசித்து வதைப் படலம்
 இராவணன் சோகப் படலம்
 படைக்காட்சிப் படலம்
 மூலபல வதைப் படலம்
 வேல் ஏற்றப் படலம்
 வானரர் களம் காண் படலம்
 இராவணன் களம் காண் படலம்
 இராவணன் தேர் ஏறு படலம்
 இராமன் தேர் ஏறு படலம்
 இராவணன் வதைப் படலம்
 மீட்சிப் படலம்
 திரு முடி சூட்டுப் படலம்
 விடை கொடுத்த படலம்