3801. கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த
கற்பக தருவும் என்ன,
உண்ணிய நல்கும் செல்வம்
உறுநறும் சோலை, ஞாலம்
எண்ணிய இன்பம் அன்றித்
துன்பங்கள் இல்லையான
புண்ணியம் புரிந்தோர் வைகும்
துறக்கமே போன்றது அன்றே!
1

3802. அன்னது ஆம் இருக்கை நண்ணி,
ஆண்டு நின்று, அளவு இல் காலம்
தன்னையே நினைந்து நோற்கும்
சவரியைத் தலைப்பட்டு, அன்னாட்கு
இன் அருளித் “தீது இன்று
இருந்தனை போலும்? “ என்றான்,
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல்
ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான்.
2

3803. ஆண்டு, அவள் அன்பின் ஏத்தி,
அழுது இழி அருவிக் கண்ணள்,
“மாண்டது என் மாயப் பாசம்!
வந்தது வரம்பு இல் காலம்
பூண்ட மா தவத்தின் செல்வம்!
போயது பிறவி! ‘‘ என்பாள்,
வேண்டிய கொணர்ந்து நல்க,
விருந்து செய்து இருந்த வேலை.
3

3804. “ஈசனும், கமலத் தோனும்,
இமையவர் யாரும், எந்தை!
வாசவன் தானும் ஈண்டு
வந்தனர், மகிழ்ந்து நோக்கி,
‘ஆசு அறு தவத்திற்கு எல்லை
அணுகியது; இராமற்கு ஆய
பூசனை விரும்பி, எம்பால்
போதுதி ‘என்று போனார். ‘‘
4

3805. “இருந்தனென், எந்தை! நீ ஈண்டு
எய்துதி என்னும் தன்மை
பொருந்திட; இன்றுதான் என்
புண்ணியம் பூத்தது ‘‘ என்ற
அருந் தவத்து அரசி தன்னை
அன்பு உற நோக்கி, “எங்கள்
வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய்,
அம்மனை! வாழி! ‘‘ என்றான்.
5

3806. அனகனும் இளைய கோவும்
அன்று அவண் உறைந்த பின்றை,
வினை அறு நோன்பினாளும்
மெய்ம்மையின் நோக்கி, வெய்ய
துனை பரித் தேரோன் மைந்தன்
இருந்த அத் துளக்கு இல் குன்றம்
நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த
நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள்.
6

3807. வீட்டினுக்கு அமைவது ஆன
மெய்ந்நெறி வெளியிற்று ஆகக்
காட்டுறும் அறிஞர் என்ன,
அன்னவள் கழறிற்று எல்லாம்
கேட்டனன் என்ப மன்னோ,
கேள்வியால் செவிகள் முற்றும்
தோட்டவர் உணர்வின் உண்ணும்
அமுதத்தின் சுவையாய் நின்றான்.
7

3808. பின், அவள் உழந்து பெற்ற
யோகத்தின் பெற்றியாலே
தன் உடல் துறந்து, வானம்
தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள்;
அன்னது கண்ட வீரர்
அதிசயம் அளவு இன்று எய்திப்
பொன் அடிக் கழல்கள் ஆர்ப்பப்
புகன்ற மா நெறியில் போனார்.
8

3809. தண் எனும் கானும் குன்றும்
நதிகளும் தவிரப் போனார்,
மண் இடை வைகல் தோறும்
வரம்பு இலா மாக்கள் ஆடக்
கண்ணிய வினைகள் என்னும்
கட்டு அழல் கதுவலாலே
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன
பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார்.
9

3810. மூன்று உரு எனக் குணம் மும்மை ஆம் முதல்
தோன்று உரு எவையும் அம்முதல; சொல்லுதற்கு
ஏன்ற உரு அமைந்தவும் இடையில் நின்றவும்
ஊன்று உரு உணர்வினுக்கு உணர்வும் ஆயினான்.
10

 

Previous          Next